Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku u a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.2      Predávajúcim a prevádzkovateľom webových stránok www.greenoak.sk (ďalej len „stránka“) je Green Oak s.r.o., Agátová 6, 900 31 Stupava, IČO:   47394714, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 91985/B (ďalej len „predávajúci“)

1.3      Návštevníkom je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku predávajúceho (ďalej len „návštevník“).

1.4      Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.5      V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.6      Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach a/alebo dohodnuté osobne alebo na diaľku.

Článok II. – Cena

2.1      Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Pre spotrebiteľa platia ceny vrátane DPH.

2.2      Predávajúci je platca DPH. Uplatňovanie dane sa riadi Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.3      Ak je miestom dodania tovaru Česká republika, Predávajúci vystaví daňový doklad s cenami s DPH aktuálne platnou v ČR.

Ak je kupujúci platcom DPH v ČR, bude doklad vystavený bez DPH.

2.4      Cenou produktov sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.5      Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

Článok III. – Objednávka

3.1      Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. O potvrdení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5      Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Platobné podmienky

4.1      Za objednaný tovar je možné zaplatiť výlučne na základe faktúry platbou prevodom na účet predávajúceho

Článok V. – Dodacie podmienky

5.1      Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa podmienok uvedených v objednávke.

5.2       Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.

5.3      Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci.

5.4      Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5      Za miesto plnenia sa považuje miesto, uvedené v objednávke.

5.6      Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

.

Článok VI. – Záručná doba

6.1      Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2      Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok) alebo vady, ktoré súvisia s chybnými inštrukciami alebo nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim pre výrobu.

6.3      V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.6) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

7.1      Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2      Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. – Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1      Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

8.2      Kupujúci je povinný:

·         prevziať objednaný tovar,

·         zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.3      Predávajúci je povinný:

·         dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

·         spolu s tovarom zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob údržby a pod.).

Článok IX. – Záverečné ustanovenia

9.1      Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

9.2      Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

9.3      Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

9.4      Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2018.

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava    
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

PREDÁVAJÚCI:

Green Oak s.r.o.  

Agátová 6,

900 31 Stupava  

IČO:   47394714

DIČ:  2023854459

IČ DPH: SK2023854459

Spoločnosť Green Oak s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 91985/B

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka a.s.   

Číslo účtu: 2100658773/8330  

BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX   

IBAN: SK5983300000002100658773

Kontaktné údaje:

E-mail: info@greenoak.sk

Tel.: +421 910 270 661

 

Share this post