Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ*

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu buď poštou (viď. nižšie) alebo e-mailom na info@greenoak.sk. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii aj na našej stránke www.greenoak.sk. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:

Green Oak, s r. o., Agátova 6, 900 31  Stupava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.

Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť „podnikatelia*“ (napr. obchodné spoločnosti, podnikatelia, živnostníci), ak tieto osoby uskutočnili objednávku v rámci predmetu svojej činnosti, resp. ktorí pri objednávke uviedli IČO a DIČ. Keďže tieto osoby nie sú v zmysle vyššie uvedeného zákona spotrebiteľom, nepožívajú ochranu, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji poskytuje. Zmluvný vzťah uzatvorenými s týmito subjektmi sa primerane spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

*Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

*Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

*Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy / Formulár Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie)

Komu:

Green Oak s.r.o.

Agátova 6

900 31  Stupava

Tel.: +421 910 270 661

info@greenoak.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí

tejto služby* : ………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* ……………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………..

Dátum ……………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Green Oak s.r.o.  

Agátová 6,

900 31 Stupava  

IČO:   47394714

DIČ:  2023854459

IČ DPH: SK2023854459

E-mail: info@greenoak.sk

Tel.: +421 910 270 661

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy oposkytnutí

tejto služby* : ………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* ……………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………..

Dátum ……………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Share this post